Nastavenia cookies
Používame cookies na meranie a analyzovanie návštevnosti. Viac sa dozviete na podstránke Ochrana osobných údajov.
Základné
Nevyhnutné na chod webu. Vždy zapnuté.
Personalizačné
Používané na zapamätanie preferencí návštevníka.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Analytické
Používané na meranie návštevnosti a zlepšovanie webu.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Kliknutím na tlačidlo „Povoliť“ súhlasíte s používaním cookies na meranie a analyzovanie návštevnosti. Viac sa dozviete na podstránke Ochrana osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa článku čl. 4 bod 7 nariadenie Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osob v souvislosti so zpracováním osobních údajov a o volnýmm pohybe týchto údajov (dále jen: „GDPR”) je Beáta Bileková - Shantala Baby Spa, Eliášovce 59, Nový Život 930 38, IČO: 52095851, zapísaný na Okresnom úrade Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 210-37334 (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú: Adresa: Eliášovce 59, Nový Život 930 38, E-mail: info@shantala.sk
 3. Osobné údaje znamenajú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/ a, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vyplnenia vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • telefón

 2.  Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.

Právny dôvod a účel spracúvania osobných údajov

 1. Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • dodržiavanie zákonnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie komerčných ponúk a newsletrov) podla čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním za účelom poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie komerčných ponúk a newsletrov)podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že tovary alebo služby neboli objednané.

   2.  Účelom spracúvania osobných údajov je

 • spracovanie vašej objednávky a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávaní sú potrebné osobné údaje, ktoré sú potrebné na úspešné vykonanie objednávky (meno a adresa, kontakt, email), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju splniť správcom,
 • plnenie zákonných povinností voči štátu,
 • zasielanie obchodnej komunikácie a iné marketingové aktivity.

IV.

Obdobie uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • až do odobratia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely . Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby, ktoré
 • podieľajú sa na dodaní tovaru/službách/platbe na základe zmluvy,
 • poskytujú služby e-shopu a iných služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • poskytujú marketingové služby.

   2.   Správca má v úmysle prenášať osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia cloudových  a marketingových služieb.

VI.

Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov vykonáva správca, ale osobné údaje mu môžu spracúvať aj nasledujúci sprostredkovateľi:
 • Poskytovateľ služieb Mailchimp,
 • Poskytovateľ fakturačnýc služieb Stripe
 • Poskytovateľ webu Webyst
 • Poskytovateľ Google Analytics, Správa značiek
 • Poskytovateľ Meta
 • Prípadne iný poskytovateľ softvérových služieb a aplikácií na spracovanie, ktorý správca v súčasnosti nepoužíva.

VII.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
 • právo namietať na spracovávanie podľa článku 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedeného v článku III týchto podmienok.

   2.  Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že vašeprávo na ochranu osobných údajov bolo porušené, alebo sa prihlásiť na súd.

VIII.

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie archívov údajov a osobných údajov v papierovej forme, najmä Heslá, Šifrovanie, Antivírus.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení so zásadami ochrany osobných údajov a že ich prijímate v celom rozsahu.
 2. Súhlasíte s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu beriete na vedomie, že ste oboznámení so zásadami ochrany osobných údajov a že ich prijímate v celom rozsahu.
 3. Správca je oprávnený tieto obchodné podmienky zmeniť. Na svojej webovej stránke zverejní novú verziu Zásad ochrany osobných údajov a zároveň vám pošle novú verziu týchto obchodných podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.7.2022.